Naše služby

Demolice a bourací práce

 • demoliční práce realizujeme na základě povolení, demoličního výměru, ČSN a TKP a projektové dokumentace
 • provádíme kompletní demolice objektů malého i velkého rozsahu včetně vyklizení objektů
 • demolice dřevěných, železobetonových, betonových konstrukcí realizujeme vlastní těžkou technikou, pomocí hydrauličních nůžek, kladiva
 • Budovy občanské výstavby
 • Haly občanské výstavby
 • Budovy pro bydlení
 • Haly pro výrobu a služby
 • Budovy pro výrobu a služby
 • Věže, stožáry, komíny
 • Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
 • Bourání a podchycování konstrukcí
 • Plochy a úpravy území
 • v případě nutnosti provádíme bourací práce v těžko přístupných místech ručně
 • zajišťujeme odvoz a likvidaci odpadu, nebezpečného odpadu, suti, nevhodné zeminy aj.
 • finální úprava terénu včetně osetí, po demolici objektu, areálu, staveb, budov

 

Kompletní zemní práce:

 • vykopávky ve všech horninách

hloubení rýh, odstranění zpevněných ploch ve výkopišti, odstranění vozovek, podkladních vrstev nebo chodníků, rozebrání dlažeb vozovek, chodníků a dlažeb z lomového kamene, bourání živičných vozovek a chodníků, bourání betonových vozovek, podkladů a chodníků, odkopávky a prokopávky, vykopávky jam, úprava svahů a pláně, roubení stěn výkopů, odvedení nebo obvedení jiné vody než srážkové, třídění nebo úprava získaného výkopku pro zřizování zemních konstrukcí

 • Hloubené vykopávky

hloubení jam se svislými nebo šikmými stěnami, hloubení jam pro podzemní objekty,

 • Vykopávky pro podzemní vedení
 • Manipulace s výkopkem, porosty, křovinami a stromy
 • Společné zemní práce

budovy občanské výstavby; haly pro výrobu a služby; budovy pro výrobu a služby, nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky; zásobníky, jámy;

 • Zemní práce

mosty; komunikace pozemní; plochy a úpravy území;

 • Zakládání objektů

zřízení konstrukcí, bourání (demontáž) konstrukcí zvláštního zakládání objektů

 • Komunikace pozemní

zřízení konstrukcí stavebních objektů : podkladní a vedlejší konstrukce, podkladní vrstvy komunikací, kryty pozemních komunikací a ploch z kameniva, živičné směsi, betonu, ploch dlážděných a předlažby.

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

 

Plochy a úprava území

 • odstranění odpadu ze stavby
 • povrchové úpravy terénu včetně osetí travním semenem
 • osazení dopravních značek, svodnic
 • vyklizení staveniště
 • předání staveniště

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ